بحمدا… با کمک همه اقشار ملت و عشایر محترم ایران این پیروزی تا اینجا حاصل شد

— امام خميني(ره)

چرای بی رویه وعدم تعادل دام ومرتع مهم ترین علت مرگ درختان بلوط زاگرسی در استان ایلام است.رابطه بین چرای دام و مرتع یک معادله علمی و فنی است که چنانچه برابر اصول علمی و پژوهشی ادامه نیابد بدون تردید باعث فاجعه تخریب و نابودی عرصه های ملی و منابع خدادادی می شود.
حضور و هجوم بی رویه و خارج از استاندارد دام در عرصه های مرتعی و جنگلی، باعث خفه شدن و نفوذ نا پذیری لایه های رویی و مفید خاک می شود و این روند مضر ضمن جلوگیری از آبگیری بافت های زیرین خاک ،موجب نرسیدن هوای لازم و اکسیژن کافی به ریشه و به تدریج مرگ درختان بلوط می شود.
مهم ترین اقدام لازم درمانی برای قطع روند مرگ زود هنگام عرصه های جنگلی را قرق و حرس این عرصه های طبیعی ایران هم اکنون از نظر تخریب سالانه خاک در دنیا مقام دوم را دارد که چنانچه این روند ادامه یابد، در دهه های اینده، شاهد بیابان های خشک وبی روح و مرگ صددرصد درختان بلوط خواهیم بود.
طرح قرق هفت ساله هشت هزار هکتار از جنگل های منطقه دینار کوه این شهرستان به عنوان طرح نمونه در حوزه زاگرس رشد درختچه ها و پا جوش های متعدد باعث ایجاد طراوت و امید در عرصه های جنگلی این منطقه شده است.
براین مبنا قرار است این طرح به عنوان یک تجربه موفق وکار بردی در سطح عرصه های جنگلی و بزودی در ۱۲استان زاگرس نشین اجرا شود.
برای تداوم حیات درختان عرصه های جنگلی باید رابطه بین معیشت عشایر و این سرمایه های ملی برای مدت زمان زیادی بصورت اصولی و علمی قطع شود.
همچنین شهرستان ابدانان در دامنه ارتفاعات کبیرکوه ۲۵۲هزار هکتار عرصه جنگلی ومرتعی داراست.
دسته ها : محیط زیست

ارسال یک پاسخ