عشایر و تلاش : عشایر ، رنگواره های یک رنگ

بحمدا… با کمک همه اقشار ملت و عشایر محترم ایران این پیروزی تا اینجا حاصل شد

— امام خميني(ره)

 

تصاویر جلوه هایی از تلاش عشایر

پخت نان ، دوشیدن شیر ، جمع آوری هیزم ،

حضور عشایر در همه جا مروج ارزشهای اسلامی، کار و تلاش و مقاومت بوده است.

سبک و شیوه زندگی عشایر الگو و نمونه مناسبی از فرهنگ کار و تلاش برای اقشار مختلف جامعه است./حجم کار زیاد تلاش خستگی ناپذیر همراه با صداقت، صفا، ایثار و شجاعت وصف ناپذیر  در عرصه تولیدی در حد اعلا و حضوردر تمام صحنه ها ی زندگی عشایر است.

پرورش دام

 سبک زندگی تا فرهنگ کار و تلاشی که در بین عشایر است با بیشتر معارف ما مطابقت دارد که به عنوان نمونه ساده زیستی و دوری از تجمل در فرهنگ عشایری با فرهنگ اسلامی تطابق دارد. 

بافت سیاه چادر

جامعه عشایری از نظر جمعیت جامعه کوچکی است و اما تولید آنان از جامعه صنعتی و شهری بیشتر است، با سختی کار و تلاش طاقت فرسایی که دارند علاوه بر تولید نیازهای خود، بسیاری از محصولات مورد نیاز جامعه را فراهم می کنند.

صنایع دستی

چیدن پشم

کوچ

ارسال یک پاسخ