بحمدا… با کمک همه اقشار ملت و عشایر محترم ایران این پیروزی تا اینجا حاصل شد

— امام خميني(ره)

نام ایل:

طایفه چهارراهی 

معرفی:

 

طایفه مستقل چهار راهی – عشایر این طایفه در واقع از ایل خلج بوده اند  که در گذشته تابستان را در بلوک قنقری(خرمبید کنونی) وزمستان را در جزیره محلی یوسف واقع در دریاچه بختگان به سر می برند .در حال حاضر عشایر کوچنده آنها در محدوده شهرستان های ارسنجان وبوانات حضور دارند.

 

جمعیت:

۲۰۵۹ 

تعداد خانوار:

۴۵۳ 

تعداد مرد:

۴۴۹ 

تعداد زن:

۳۹۰ 

ارسال یک پاسخ