برادران من ! امروز روز اختلاف نيست، امروز روز اين است كه همه با هم پيوسته بشويد ،همه با هم برادروار از كشور خودتان دفاع كنيد

— امام خميني(ره)

نام ایل:

طایفه نودان 

معرفی:

طوایف مستقل کوهمره-ازلحاظ ادبی کوهمره به دهاتی گفته می شود که در کوه افتاده اند واطراف آن را کوههای  کوچک وبزرگ احاطه نموده است .ابن بلخی در کتاب فارسنامه خودش در سال ۵۱۰ هجری قمری بیان می دارد که کوهمره شامل سه منطقه  ۱- کوهمره پشت کوه که در نوشته جات آن را فشقویه (تحریف پشت کوه) می نامندوقصبه آن نودان است ، ودیگری کهمره مشکان است که قصبه آن بورنجان است ودیگری کوهمره جروق استکه قصبه آن سرطاوه است . امروزه این تقسیم بندی ها تاحدودی تغییر کرده است ودیگر ی کوهمره های استان فارس را به سه صورت کوهمره سرخی ، جروق ونودان در نظر می گیرند. در خصوص عشایر مستقل قابلذکر است که امروزه بیشتر خانوارهای عشایری در روستاها ی کوهمره ساکن شده وبخش کمی از آنها دارای دام وزندگی کوچروی می باشند.

 

 

جمعیت:

۴۰۶۶۲ 

تعداد خانوار:

۷۱۱۹ 

تعداد مرد:

۱۰۱۴ 

تعداد زن:

۸۴۷

ارسال یک پاسخ