سکه دوزی یکی ازهنرهای دستی زنان بلوچ از سرزمین نخل و آفتاب : عشایر ، رنگواره های یک رنگ

امید است به همت همه ملت، اقشار همه ملت، عشایر محترم ایران ، تمام اقشار ملت این بار سنگین به منزل برسد

— امام خميني(ره)

سکه دوزی یکی ازهنرهای زنان عشایر

 بسیج عشایر سیستان وبلوچستان؛ سکه دوزی یکی از هنرهای زنان عشایر بلوچ است که عموماًخانواده های بلوچ ازآن جهت تزئین رویه ی رختخواب یازینت گردن شتر درموقع عروسی استفاده می کنند واغلب جهت زینت اطاق نیز به دیوار می آویزند.

هنر سکه دوزی در زنان عشایر مانند سوزن دوزی دارای سابقه طولانی است وتقریباًدرتمامی مناطق روستایی عشایری استان رایج می باشد وتولید وعرضه آن جنبه محلی دارد و اگر دادوستدی در این خصوص صورت بگیرد بیشتر دربین اهالی است .مرغوبیت محصولات سکه دوزی شده بستگی زیادی به مواد اولیه مرغوب دارد.مهمترین موادی که دارساخت محصولات سکه دوزی شده به کارمیرود عبارت است از:پارچه هایی که دارای برق وجلا می باشد(مانندجرسه)،دکمه ،آینه،پولک،خرمهره وامثال آن.واغلب مجموعه ای از اشکال لوزی مربع ومثلث دارندکه برای این کار پارچه رابه شکل های مورد نظر انتخاب کرده بنا به سلیقه ی خود به طرز بسیار زیبایی روی آن دکمه های سفید می دوزند ودر لابه لای دوخته شده آینه های کوچک وبزرگ وپولک قرار می دهند وشکل بدیع به وجود می آورند.

ارسال یک پاسخ