دانش، سنگ بنای توسعه است؛ دانش بومی بخشی از سرمایه ملی هر قومی است که باور‌ها، ارزش‌ها و آگاهی‌های محلی آنان را در بر می‌گیرد و حاصل قرن‌ها آزمون‌وخطا در محیط طبیعی و اجتماعی است که از نسلی به نسل دیگر به شکل موروثی منتقل شده است. ایجاد ظرفیت‌های بومی یک جنبه حیاتی برای توسعه پایدار است. در سال‌های اخیر استفاده از فناوری‌های پیشرفته، مشکلات زیست‌محیطی و بحران‌های اقتصادی در فرآیند تولید را سبب شده است؛ که در این رابطه شناخت دانش بومی و شیوه-های سنتی تولید و آگاهی از دانش روز نقش کلیدی در دستیابی به شاخص‌های توسعه پایدار را خواهد داشت. هدف کلی از این پژوهش، معرفی دانش بومی عشایر کوچ رو ایل ممسنی و تأثیرگذاری آن بر فرآیند توسعهء پایدار با تکیه بر ویژگی‌های بومی خاص منطقه می‌باشد. در این پژوهش سعی شده است ضمن بررسی مسکن عشایری، محصولات غیر لبنی و دامپزشکی بومی با توجه به روش پیمایشی و رویکرد کاملاً کیفی و با شیوه اسنادی، مشاهده مستقیم، مصاحبه‌های عمیق، مشاهده مشارکتی به این سؤال پاسخ داده شود که: آیا دانش بومی، سبب پایداری مسایل زیست‌محیطی توسط عشایر کوچ رو می‌گردد؟ یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد دانش بومی عشایر با اعمال مدیریت چرا منجر به پایداری گیاهان مرتعی شده که این امر حفظ محیط‌زیست را به دنبال داشته و در ‌‌نهایت توسعهء پایدار را سبب خواهد شد. یکی از فن‌های آن‌ها برای احیای مراتع این است که ابتدا مراتع پایین‌دست که کیفیت چندانی ندارند را مورد استفاده دام قرار داده سپس اجازه مصرف مراتع بالادستی را به آن‌ها می‌دهند. همچنین، مسکن عشایر موسوم به سیاه‌چادر) بهون (که تمام قطعات و اجزای تشکیل‌دهنده خود را از طبیعت به وام برده و شکل و ساختار آن با طبیعت سازگار است به دلیل رعایت فاکتورهای بومی در توسعهء پایدار نقش مهمی ایفا می‌کند. در ‌‌نهایت بسیاری از شیوه‌های دامپزشکی بومی را می‌توان در زمرهء فناوریهای زیستی قرار داد که در مقایسه با داروهای مصنوعی-تجاری کم خطرترند.

Categories: محیط زیست

Recent Recipes

آش سورانه؛ غذای محلی...

Posted on مرداد - ۵ - ۱۳۹۵

۰ Comment

خینگل (از اصیلترین غذا...

Posted on مرداد - ۳ - ۱۳۹۵

۰ Comment

آش ماست؛ افطاری به...

Posted on آذر - ۱۰ - ۱۳۹۲

۰ Comment

بادمجان پلو؛ غذای قزوینی

Posted on آذر - ۱۰ - ۱۳۹۲

۰ Comment

Recent posts

فرهنگ و آداب و...

Posted on مرداد - ۲۳ - ۱۳۹۶

۰ Comment

جشنواره ایلات و عشایر...

Posted on مرداد - ۲۳ - ۱۳۹۶

۰ Comment

بازی های ایل قشقایی

Posted on مرداد - ۲۳ - ۱۳۹۶

۰ Comment

تولیدات عشایری

Posted on مرداد - ۲۳ - ۱۳۹۶

۰ Comment

Sponsors

  • پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
  • پایگاه اطلاع رسانی دولت
  • پایگاه اطلاع رسانی مجلس
  • سازمان میراث فرهنگی و صنایع گردشگری