روستاهای ما باید مراكز فعال كار و تلاش و پر از نعمت باشند و زنها نیز در كنار مردها می بایست تمام تلاش خود را به هر شكل ممكن در دوران سازندگی بكار گیرند و هیچكس نباید بیكاری را بر خود بپسندد ./ مقام معظم رهبری حضرت آیت ا… خامنه ای

13920529122359496_PhotoL 13920529122402340_PhotoL 13920529122401308_PhotoL 13920529122356590_PhotoL 13920529122357511_PhotoL 13920529122400387_PhotoL 13920529122416512_PhotoL 13920529122355605_PhotoL 13920529122418387_PhotoL 13920529122419340_PhotoL 13920529122414762_PhotoL 13920529122415606_PhotoL 13920529122417481_PhotoL 1392052912240943_PhotoL 13920529122410965_PhotoL 13920529122404168_PhotoL 13920529122405137_PhotoL

ارسال یک پاسخ