بحمدا… با کمک همه اقشار ملت و عشایر محترم ایران این پیروزی تا اینجا حاصل شد

— امام خميني(ره)

 

جد بزرگ رخشانی ها رخشان نام دارد که طایفه نام خود را منتسب به وی می داند.

پیشینه رخشانی ها

آرامگاه رخشان درکوهستانهای بلوچستان پاکستان برروی ارتفاعات شمالی دره رخشان قراردارد که زیارتگاه مردم این دیار است . رخشان صاحب چهارفرزند به نامهای بادین ، ماندا ، جمال الدین و زربخت بوده که این اسماءحالت تغییر یافته اسامی میربهاءالدین ،میر جمال الدین ،میر امام داد و زربخت می باشند که مدلل بر دیرینگی ووقدمت زمان حیات آنهاست. هریک از این فرزندان شاخه ای از تیره های ایل رخشانی را پدید آورده اند که به نام خود آنها نامیده می شود.

محل سکونت

قسمت اعظم این تیره ها دربلوچستان شرقی(پاکستان)سکونت دارند و تعدادی نیز در  افغانستان وبرخی دردیگر کشورها

گویش 

در بلوچستان پاکستان فقط دو زبان شاخص وبارز وجوددارد که همگان بدان تکلم می کنند. یکی زبان بلوچی باگویش رخشانی و دیگری ،زبان براهویی است ، و اکثر طوایف بلوچ ضمن آنکه به گویش بلوچی رخشانی تکلم می کنند خود را وابسته ومتعلق به این ایل می دانند.

زبان بلوچی از زبان‌های ایرانی شمال باختری است و با زبان‌های تاتی، کردی و تالشینزدیکی زیادی دارد برای همین به نظر می‌رسد گویشوران این زبان در گذشته دور از نواحی شمالی ایران امروزی به کرمان وسپس به کیج ومکران قدیم که بعدها به بلوچستان معروف گردید کوچیده باشند. در شاهنامه نیز از شجاعت ، دلیری ، بی باکی ، شرافت ومیهن پرستی وتمدن متعالی آنان یاد شده است. گویش‌ها بلوچی را به دو گروه اصلی تقسیم می‌توان کرد: شرقی، یا شمال شرقی، و غربی، یا جنوب غربی،

گویش بلوچی غربی (رخشانی)

گویش‌های بلوچی جنوبی یا( سلیمانی وکیچی)  جماعتی از قبایل بلوچ که تحت عنوان کلی (رند)یاد می شوند

تیره های اصلی این طایفه عبارتند از :

۱ـ رخشانی بادینی (تیره سرداری) ۲ـ رخشانی جمال دینی ۳ـرخشانی ماندایی ۴ـ رخشانی زربختی

شاخه های منشعب از چهار تیره بزرگ عبارتند از:

ریگی (دارای ۳۶ تیره )

سارانی(دارای ۵ تیره )؛

گرگیج(؛دارای ۱۰ تیره)

جیند زهی؛ فقیرزهی ؛جنگی زهی ؛قنبرزهی (کمرزهی،خمر)===توسط این تیره اشرف افغان هنگام فرار به سوی قندهار کشته شد وسرش را به عنوان هدیه برای نادر شاه افشار فرستادند.===؛ سیاه پاد؛ ازبک زایی؛ بهلولی؛ ماهککی ، لالویی سور؛ کبدانی ؛رحمان زهی ؛بیلر؛ مالکی؛ سیاه چم؛ شهمراد زهی ؛کمالان زهی ؛مسری زهی؛ هولازهی ؛اینگل زهی؛ آزات زهی؛ دشتکانی؛ بلغانی؛ مندوزایی؛ غدایزدایی ؛رحیمان زایی ؛بولا زهی ؛ هوت رخشانی.؛سیاه سر ، رند ، کلبعلی ، علی زایی و…

رخشانی های سیستان ومیرجاوه ، زاهدان ، بیرجند ، مشهد، تهران ونوشکی ودالبندین ، از تیره های بادینی وجمال دینی اند واز دو گروه فارسی زبان و بلوچ زبان ،تشکیل شده اند

شجره نامه رخشانی های بادینی

زوطهماسب(پادشاه ایران در زمان افراسیاب) میر زمیر ــــــــ میر قاسم ـــــــ میر نصر الدین(میر حقیقت خان) ــــــــ میر نور شاه (رخشان) ــــــــ میر بادین ــــــــــ میر سیداد ــــــــ میر کرم شاه ـــــــــــ میر شهبیک ــــــــــ میر هارون ــــــــــ میر حیدر ــــــــــــ میر حسن ـــــــ میر مانده ـــــــ میرحمزه(حمزه سیدالشهدا ـ حمزه آزرک شاری – رهبر جنبش سیستان علیه اعراب حاکم بر سیستان بزرگ -در آن دوره تا منطقه سند پاکستان جزئ سیستان بوده است = حَمزه پسر آذَرَک شاری معروف به حمزه بن عبدالله خارجی یکی از ایرانیانی است که بر علیه حکومت خلفای عباسی قیام کرد.

ارسال یک پاسخ